Szybka
wysyłka
Bezpieczne
zakupy
Gwarancja
satystfakcji
Odwiedź nasz portal
Zamówienie telefoniczne:
INFOLINIA 8:30-16:30
661 986 479
Jesteś tu: Strona główna Regulamin

REGULAMIN

Regulamin Oferty Rabatowej "mojaWieś"

Oferta Rabatowa "mojaWieś" (Sklep Internetowy) jest prowadzona przez: „Rabat Rolniczy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Belzacka 176/178 (97-300 Piotrków Trybunalski) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS nr 0000534100, kapitał zakładowy 3.000.000,00PLN, posiadająca REGON 360286552 oraz NIP 525-260-34-79 (dalej: „Spółka”).

SŁOWNICZEK:

Sklep Internetowy– prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.oferta.mojawies.pl

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca członkiem Organizacji oraz inna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, w tym Organizacja, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów. Klient oraz Konsument są używane zamiennie.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w  zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie  z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93). Klient oraz Konsument są używane zamiennie.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu. 

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego, płatności on-line lub płatności kartą płatniczą.

Regulamin: niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego rabatrolniczy.pl z późniejszymi zmianami.

Związek: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Warszawie.

Partner: przedsiębiorca, z którym Właściciel Aplikacji zawarł umowę o współpracy w zakresie sprzedaży produktów Partnera przez „Rabat Rolniczy” w ramach programu sprzedażowego prowadzonego przez Właściciela Aplikacji.

Organizacja: zrzeszona w ramach Związku jedna z następujących organizacji: kółko rolnicze, koło gospodyń wiejskich, gminny, powiatowy, rejonowy, regionalny, okręgowy lub wojewódzki związek rolników, kółek i organizacji rolniczych, spółdzielnia kółek rolniczych.

Członek Organizacji: osoba fizyczna zrzeszona w ramach Organizacji.

 

§1 Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.    Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a)    komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b)    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) lub aktywny numer telefonu komórkowego,

3.    Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4.    Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5.    Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji (bez obowiązujących cen sprzedaży). Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami §2 Regulaminu i utworzenia Konta.

6.    Świadczenie usług w ramach Konta w Sklepie Internetowym ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Spółką  dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: kontakt@rabatrolniczy.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Spółka  jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia Konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, login, dane teleadresowe, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, funkcję i przynależność do struktur Związku. Podczas procesu rejestracji w Sklepie Internetowym wymagane jest zaakceptowanie przez Klienta (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru):  Regulaminu wraz z załącznikami w tym Polityką Prywatności i Polityką Cookies, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta, zgody na przekazania danych osobowych Klienta do Partnera oraz Związku.

2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie Internetowym może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

3. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych otrzymanych w trakcie rejestracji (login i hasło wysyłane jest za pomocą poczty elektronicznej lub/i wiadomości SMS) podanych w formularzu rejestracyjnym.

5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres email: kontakt@mojawies.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

 

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.    Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania loginu oraz hasła otrzymanych podczas rejestracji Konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto Klienta (pole „Witaj ……” umieszczona w prawym, górnym rogu). 

2.    Klient, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.

3.    Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

 

§ 4 Informacje o produktach

1.    Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

2.    Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:

a) są pokazywane w kwocie netto oraz brutto i podawane są w  złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta, przy czym spółka zastrzega sobie zmianę wysokości kosztów dostawy w przypadku produktów o wadze powyżej 30 kg oraz ponadgabarytowych (zgodnie z definicją firm kurierskich). W przypadku takiej dostawy koszty będą ustalone indywidualnie o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną i emailową.

3.    Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

4.    Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1.    Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 

2.    W celu złożenia zamówienia należy:

a)    zalogować się do Sklepu Internetowego;

b)    wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c)    wybrać rodzaj płatności (sposób zapłaty za zamówiony towar);

d)    wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

e)    wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

f)    kliknąć przycisk „Do kasy”

3.    W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może zostanie dostarczony Klientowi kurierem na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

4.    W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia. 

5.    Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 

6.    Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na koncie Klienta zostanie wysłana przez Spółkę informacja o złożeniu zamówienia przez klienta. zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej. 

7.    Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Kuriera, płatnego przy odbiorze

b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską, przedpłaconego na konto.

8.    W przypadku braku w magazynie Spółki zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

9.    W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:

a)    anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b)    anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c)    podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

10. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 9 regulaminu. 

11.  W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust.9 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości. 

12.  W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10-11 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 Regulaminu. 

13.  W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

14.  Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na stosowanie faktur elektronicznych. Faktura elektroniczna zostanie udostępniona na Koncie Klienta w zakładce: Faktury. Klient uprawniony jest do zgłoszenia sprzeciwu na otrzymywanie faktury elektronicznej, wprowadzając taką informację w pole uwagi podczas każdorazowego składania zamówienia. W takim przypadku wraz z dostarczonym produktem Klientowi doręczona zostanie faktura w formie papierowej.

 

§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Zamówienia”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 Regulaminu.

 

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a)    podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego;

b)    przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym na podstawie danych zawartych w zamówieniu lub na fakturze proforma, W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę zaksięgowania kwoty na rachunek bankowy Spółki.

c)    przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, przelewem online lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności. Przelew online  oznacza formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. – krajową instytucję płatniczą, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

2.  W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklepie Internetowym, Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

3.  Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe. 

 

§ 8 Czas realizacji zamówień

1. Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

§ 9 Warunki reklamacji

 1. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Spółkę.
 2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

 

§ 10 Warunki gwarancji

1.    Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

2.    W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

 

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1.    Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się ze Spółką na adres email: kontakt@rabatrolniczy.pl

2.    Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

- od daty otrzymania zrealizowanej przesyłki,

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

1)      o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2)      w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9)      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.    Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się w Załączniku nr 2 do Regulaminu lub na stronie www.oferta.mojawies.pl w zakładce Zwroty).

5.    W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu.

6.    Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. 

7.    Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części.

8.    Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

9.    Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Sklepie Internetowym Spółki i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres kontakt@rabatrolniczy.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Spółkę dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Spółki na swój koszt.

 

§ 12 Zwrot należności Klientom

1.    Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a)    anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b)    zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,;

c)    uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2.    W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.    Spółka dokona zwrotu pieniędzy na wskazany przez Klienta rachunek bankowy (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta).

4.    W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 


§ 13 Promocje

1.    Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;

d) zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

2.    Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia. 

3.    Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej. 

4.    Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału. 

5.    Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Spółka poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email lub telefonicznie na numer wskazany w zamówieniu. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego. 

6.    W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

 

§ 14 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę.

3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Administratorem danych osobowych jest Spółka, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Klient rejestrując się w Serwisie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym ich podanie jest niezbędne do utworzenia Konta.

6. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zakupionego produktu. Zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu dostarczenia zakupionego produktu oraz przekazywanie danych do serwisu pośredniczącego w dokonaniu autoryzacji płatności w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminie korzystania z usług tego serwisu.

7. Klient potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja Konta jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta. Spółka nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klienta. Spółka nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

8. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

9. Baza danych osobowych Klientów oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

10. Z zastrzeżeniem pkt 6 powyżej  Klient nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Sklepu Internetowego oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Spółce takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Spółka zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

12. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Spółkę z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

13. Skorzystanie z prawa, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych Klienta z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do Spółki pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Spółki na adres mailowy kontakt@rabatrolniczy.pl.

14. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Klienta powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Klienta poprzez zalogowanie się w Koncie Klienta i aktualizację podanych tamże danych.

15. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu Internetowego jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta ze Sklepu Internetowego.

16. Wraz z usunięciem Konta Klienta Spółka usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta.

17. Podane przez Klienta dane osobowe Spółka zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu .

18. Spółka  stosuje pliki "cookies". Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies, stanowiąca Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

§ 15 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich. 
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter).

 

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie Internetowym, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Powyższy zapis nie dotyczy Konsumentów.
 4. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego  z infrastrukturą techniczną Klienta. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Sklepu Internetowego spowodowane awarią sieci szkieletowej Internetu, przerwami w dostawie prądu lub innymi zakłóceniami w działaniu infrastruktury technicznej, powstałymi z przyczyn nieleżących po stronie Spółki. Częstotliwość oraz czas trwania przerw technicznych uzależnione są od potrzeb technicznych. Spółka zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych przechowywanych na Koncie Klienta, powstałą wskutek okoliczności, za które Spółka nie ponosi winy. Powyższe zapisy nie dotyczą Konsumentów.
 5. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu. 
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 
 8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki. 
 9. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 10. Regulamin może ulec zmianie, przy czym o treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez:
  a) umieszczenie przez Spółkę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o mianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu – wiadomość ta będzie utrzymywana na stronie Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych,
  b) przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta, podanej Spółce, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 11. Poinformowanie Klienta o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Prywatności

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami” lub pojedynczo „Użytkownikiem”) w związku z korzystaniem ze sklepu Rabat Rolniczy (zwanej dalej „Aplikacją”) dostępnej pod adresem elektronicznym www.rabatrolniczy.pl, prowadzonego przez Rabat Rolniczy Sp. z o.o. (zwanym dalej „Rabat Rolniczy”) z siedzibą w Warszawie, pod adresem:

Puławska 405 (02801 Warszawa) wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS nr 0000534100,  kapitał zakładowy 3.000.000,00 PLN, posiadającym REGON 360286552 oraz NIP 525-260-34-79
1.2. Przez „Aplikację” należy rozumieć aplikację WEB, dostępną na stronie www.rabatrolniczy.pl. Zasady korzystania z Aplikacji określone zostały w Regulaminie.
1.3. Wszelkim wyrażeniom zawartym w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności, które pisane są wielkimi literami, przypisuje się znaczenie nadane im w regulaminie dostępnym na stronie www.rabatrolniczy.pl (zwanym dalej „Regulaminem”).
1.4. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Aplikacji (dalej: „Dane Osobowe”) jest Rabat Rolniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, pod adresem: ul. Belzacka 176/178 (97-300 Piotrków Trybunalski), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000534100, NIP: 525-260-34-79, REGON: 360286552, kapitał zakładowy 3.000.000,00 PLN.
1.5. Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002.101.926) przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych w stopniu wysokim, w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004.100.1024).
1.6. Rabat Rolniczy oświadcza, że zapewnia najwyższy poziom poufności przekazanych danych.

1.7. Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Aplikacji, został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych/zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

2. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników.

2.1. Korzystanie z Aplikacji wymaga podania przez Użytkownika Danych Osobowych. Niepodanie Danych Osobowych wyłącza możliwość rejestracji i korzystania z Aplikacji.
2.2. Jeżeli Użytkownik korzysta z Aplikacji używając urządzeń mobilnych, Administrator może zbierać w szczególności dane identyfikacyjne urządzenia mobilnego Użytkownika, a także jego operatora usług internetowych. Dane te będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z serwisu przez Użytkownika.
2.3. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.

3. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

3.1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa zezwalających Administratorowi na przetwarzanie danych osobowych, o ile jest to wymagane przez przepisy, na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika.
3.2. W trakcie procedury rejestracyjnej Użytkownik zaznacza odpowiednią opcję na formularzu rejestracyjnym w celu udzielenia Administratorowi zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

4. Zakres zbieranych Danych Osobowych i cel ich przetwarzania

4.1. W celu założenia Konta Organizacji/Użytkownika w Aplikacji, Administrator prosi Użytkownika o podanie następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, numeru KRS i numeru NIP w przypadku Organizacji. W Regulaminie mogą zostać wymienione inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu lub w trakcie korzystania z Aplikacji.
4.2. Administrator przetwarza Dane Osobowe za zgodą Użytkownika – w celu marketingu swoich produktów lub usług oraz w celach marketingowych innych podmiotów, którym dane Użytkownika zostały, za jego zgodą, przekazane, a także w innych prawnie usprawiedliwionych celach.

5. Informacja handlowa

5.1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym również  na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat świadczonych przez niego usług i wytwarzanych produktów oraz na temat produktów i usług innych podmiotów, o ile Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
5.2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia Aplikacji.

6. Dane związane z przeglądaniem zawartości serwisu

6.1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości serwisu www.oferta.mojawies.pl przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w serwisie, czas wizyty, numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego korzystania z Aplikacji.
6.2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach serwisu, w celach statystycznych, w szczególności w celu ulepszania zawartości serwisu i jakości świadczonych usług.
6.3. Administrator w ramach prowadzenia serwisu stosuje pliki typu cookie. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi między innymi lepsze dostosowanie witryny internetowej serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. Większość przeglądarek internetowych daje możliwość kasowania plików typu cookie z twardego dysku komputera, zablokowania wszystkie przysyłanych cookies lub ustawiania ostrzeżeń przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

7. Przekazywanie i udostępnianie Danych Osobowych

7.1. Zapewnienie Użytkownikowi korzystania z Aplikacji wymaga przekazania Danych Osobowych Użytkownika innym podmiotom, w szczególności Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w celach statutowych. Przetwarzanie Danych Osobowych przez tego administratora będzie podlegać obowiązującym u nich politykom ochrony prywatności.
7.2. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
7.2.1.  Użytkownik wyrazi na to zgodę lub
7.2.2.  będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
7.2.3.  będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.
7.3. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora za granicę.

8. Prawa Użytkownika związane z przekazaniem Danych Osobowych

8.1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
8.2. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik jest zobowiązany do zaktualizowania Danych Osobowych podanych przy rejestracji.
8.3. Użytkownik może żądać usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych. W takim wypadku Dane Osobowe zostaną przez Administratora niezwłocznie usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Administrator zapewnia możliwość trwałego usunięcia Danych Osobowych ze Zbioru Danych także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Usunięcie Danych Osobowych na żądanie Użytkownika jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Aplikacji.

8.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

9. Kontakt

9.1. Użytkownik Aplikacji może skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.
9.2. Użytkownik Aplikacji, może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.
9.3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: ul. Belzacka nr 176/178, 97-300 Piotrków Trybunalski, e-mail: kontakt@mojawies.pl.ZAŁĄCZNIK nr 2

Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:

Rabat Rolniczy Sp. z o.o. ul. Belzacka 176/178, 97-300 Piotrków Trybunalski z dopiskiem „Zwrot”
UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1.         o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2.         w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3.         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4.         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.         w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8.         w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.         o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

„Rabat Rolniczy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Belzackiej 176/178 (97-300 Piotrków Trybunalski) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS nr 0000534100, kapitał zakładowy 3.000.000,00PLN, posiadająca REGON 360286552 oraz NIP 525-260-34-79.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ........................................................................................... 


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................


ZAŁĄCZNIK nr 3

Polityka Cookies

 

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu www.oferta.mojawies.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Rabat Rolniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 405 (02-801 Warszawa)

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu www.oferta.mojawies.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu www.oferta.mojawies.pl i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu www.oferta.mojawies.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu www.oferta.mojawies.pl (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4. W ramach Serwisu www.oferta.mojawies.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu www.oferta.mojawies.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w


Jeśli chcesz być na bieżąco z naszą ofertą - zapisz się do newslettera!
Korzyści
zamknij Witryna, którą właśnie odwiedzasz używa plików Cookies. Są one wykorzystywane m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy oraz statystycznych. Jeśli ustawienia przeglądarki nie zostały zmienione, pliki będą zapisane w urządzeniu, z którego przeglądasz witrynę. Szczegóły znajdują się w dziale Informacja o Cookies.
Zadzwoń pod bezpłatny numer
800 007 444
Lub podaj swój numer telefonu - oddzwonimy